پردیس علامه طباطبایی ارومیه

معاونت توسعه ومدیریت منابع